شهریور ۱۳۹۸های سایت

چاپ جت پرینتر بر روی سنگ

دسته بندی سنگ ها با استفاده از جت پرینتر سفارشی iKonMac

در کارخانه های سنگ با توجه به ویژگی های مختلفی که سنگ ها دارند ( رنگ ها، رگه ها و شفافیت و کدری و  …)، نیاز است تا سنگ ها به درستی کد گذاری و دسته بندی (سورتینگ) شوند تا به درستی به مشتریان عرضه شده و بتوانند نیازهای آنها

ادامه مطلب »